พิษณุโลก “ปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว”

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่นเส้นทางที่ 1 ในกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้ร่วมปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ประจำปี 2565 กำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง 9 เส้นทางเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจำนวน 2000 คัน ครั้งที่ 1 กำหนดจัดในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 5 วัน 7 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 22 -26 เมษายน 2565 โดยบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจการท่องเที่ยว หอการค้า ชมรมจักรยาน สมาคมชมรมต่าง ๆ ท่องเที่ยวชุมชนคลอง 9 อำเภอ สมาคมกีฬาจังหวัด

ต่อมาเวลา 19.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรมกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน ถิ่นสองแคว ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่าย อาหาร สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 100 บูธ พร้อมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละวัน ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาด 120 ปี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก เพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้า และบริการให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ