อบจ.พิษณุโลก มอบโล่-ใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 19 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2564 ในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีผู้เข้ารับมอบฯ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 1. ประเภทข้าราชการบริหารท้องถิ่น หรืออำนวยการท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สังกัดกองช่าง 2. ประเภทข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ จ.ส.อ.ประเสริฐศักดิ์ ตรงต่อกิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดกองช่าง 3. ประเภทข้าราชการครู ได้แก่ นางสาวอุไรพร ไตรพรมมา ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 4. ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายเย็น มั่นคง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง 5. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่ นายธนวัชร์ ธนูสา พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัดกองช่าง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่นระดับส่วนราชการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. นายมาโนชญ์ บุญยัง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2. นางสาวทิตยา เงินศรีสุข ครู สังกัดโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 3. นางสาวนงนภัส พงศ์ศักดิ์ศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 4. นางจุฑามาศ อริยะเศรษฐี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ฯ ร่วมยินดี