พิษณุโลก 7 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตาย 8 บาดเจ็บ 37

วันที่ 18 เมษายน 2565 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 42 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ชาย 6 ราย หญิง 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 37 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 10 ราย

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ (เรียงจากมากไปน้อย) อำเภอวังทองเกิดอุบัติเหตุ10 ครั้งบาดเจ็บ 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลกเกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 0 ราย อำเภอนครไทย เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้งบาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอพรหมพิราม เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้งบาดเจ็บ 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย อำเภอบางระกำเกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้งบาดเจ็บ3 ราย เสียชีวิต 2 ราย อำเภอชาติตระการ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย เสียชีวิต 0 ราย อำเภอเนินมะปราง 3 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 3 ราย อำเภอวัดโบสถ์ 2 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 0 ราย และอำเภอบางกระทุ่มอำเภอเดียวที่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์

สำหรับสาเหตุสูงสุดที่ให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ดื่มสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด เวลา 18.01-21.00 น.