พิษณุโลก หวั่นพายุฤดูร้อนกระหน่ำ 16-18 เม.ย.แจ้งหน่วยงานเตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง

กรณีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 จะเกิดพายุฤดูร้อนเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ในช่วงวันที่ 16-18 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน อีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกหนังด่วนที่สุด ลงวันที่ 14 เมษายน 2565 ถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก ผอ. แขวงการทางพิษณุโลก ผอ.สำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 ผอ.สำนักงานทางหลวงชนบบพิษณุโลกประชาสัมพันธ์จังหวัด หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาขานครไทย มีข้อความดังนี้

1.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่พราบ โดยเน้นย้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่สูง และพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและปลอตภัยจากสภาพอากาศแปรปรวน โดยให้ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณา ให้อยู่ในสภาหมั่นคงแข็งแรง ตัตแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนและพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการล้มทับก่อให้เกิดอันตรายประชาสัมพันธ์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิ้ลท้องถิ่น รวมถึงกำชับให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วย

2. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ประสานหน่วยงานทหารในพื้นที่ เครือข่ายอาสาสมัครจากทุกภาคส่วน โดยให้จัดชุดเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดหนึ่งตำบลหนึ่งทีม กู้ชีพรู้ภัย (CTOS) และชุดกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

3.ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอำเภอและท้องถิ่นให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
4.รายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบและหากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ความเสียหาย ผลกระทบที่เกิดกับประชาชน และการให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นให้ทราบทันทีจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-23-0398 ตลอด 24 ชั่วโมง
(นายพยนต์ อัศวพิชยนต์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก