พิษณุโลก 3 วัน ตาย 4 บาดเจ็บ 16 ช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 เมษายน 2565 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565 เกิดอุบัติเหตุจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 6 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 2 ราย

อำเภอที่มีการเกิดอุบัติเหตุ อำเภอวังทองเกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้งบาดเจ็บ 3 ราย 3 ราย อำเภอเนินมะปรางเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งตาย 2 ราย ชาย 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอชาติตระการเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งบาดเจ็บ 1 ราย หญิง 1 ราย อำเภอเมืองพิษณุโลกเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งบาดเจ็บ 1 รายหญิง 1 ราย อำเภอวัดโบสถ์เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้งบาดเจ็บ 1 รายชาย 1 ราย

สำหรับสถิติสาเหตุสูงสุดที่ให้เกิดอุบัติเหตุได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 สะสม วันที่ 11-13 เมษายน 2565 สะสม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ชาย 2 รายหญิง 2 ราย มีผู้บาดเจ็บรวม 16 ราย เป็นชาย 11 รายหญิง 5 ราย