ป.ป.ช.พิษณุโลก เผยแพร่การไต่สวนข้อเท็จจริงหน่วยงาน 15 เรื่อง และรับร้องเรียน 103 เรื่อง อปท.ครองแชมป์

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เผยแพร่เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ สถิติเรื่องร้องเรียนของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่องตรวจสอบ จำนวน 103 เรื่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (53 เรื่อง)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษณ์ (6 เรื่อง)
กระทรรงเกษตรและสหกรณ์ (6 เรื่อง)
กระทรวงสาธารณสุข (3 เรื่อง)
กระทรวงกลาโหม (1 เรื่อง)
กระทรวงยุติธรรม (1 เรื่อง)
กรมประชาสัมพันธ์ (1 เรื่อง)
อื่นๆ (1 เรื่อง)
กระทรวงศึกษาธิการ (16 เรื่อง)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (5 เรื่อง)
กระทรวงมหาดไทย (5 เรื่อง)
กระทรวงคมนาคม (1 เรื่อง)
กระทรวงการคลัง (2 เรื่อง)
กรมสอบสรนคคีพิเศษ (1 เรื่อง)
สำนักงานตำรรจแห่งชาติ (1 รือง)

สำหรับเรื่องไต่สวน จำนวน 15 เรื่อง
สถิติระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จำนวน 15 เรื่อง โดยพบว่าหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน (หน่วยงานสังกัด)อยู่ระหว่างการไต่สวน 3 ลำดับแรก คือ
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 เรื่อง ) 2.หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2 เรื่อง) 3.หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานละ 1 เรื่อง