อุตรดิตถ์ “ลุงป้อม”ตรวจเยี่ยมก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเผาเวียง – ปากนาย มอบเอกสาร คทช.691 ราย

วันที่ 4 เมษายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง – ปากนาย โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กรมทางหลวง กล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคผาเวียง-ปากนายเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์ ไปยังจังหวัดเลย ย่นระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขึ้นตอนศึกษาเส้นทางและจุดสร้างสะพานข้ามน้ำระยะทาง 3,400 เมตร

จากนั้นได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบเอกสารทำกินในพื้นที่ป่าตามโครงการ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินตามนโยบายของรัฐบาล

โดยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าจริม” ท้องที่ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 12,815ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

สำหรับพื้นที่ดังกล่าวคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมของบุคคล ผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง ที่ได้รับจากคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินแล้ว จำนวน 691 ราย เนื้อที่กว่า 6,928 ไร่ และอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติของบุคคลผู้มีรายชื่อ และข้อมูลรูปแปลง จำนวน 5,887 ไร่ เพื่อจัดให้กับประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดิน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการ ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนให้กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประชาชน และกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน