อุตรดิตถ์ ธนาคารออมสินภาค 7 เปิดกิจกรรม “ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 นายสหวิซ อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ออมสิน สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน” พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบนโยบายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ”ครั้งนี้ ธนาคารออมสินภาค 7 นำโดย นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 ร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ นางสาวหัตฤาภรณ์ เสาร์เรือน ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “ออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ” ภายในงาน ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ชุมชน ประจำปี 2565

ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาด้านชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ทางด้านการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ และธนาคารออมสิน สนับสนุนเรื่องงบประมาณและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์เป็นหน่วยงานหลัก และเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมและได้เปิดหลักสูตรเพื่อสอนให้กับประชาชนผู้สนใจเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบ ด้วย หลักสูตรช่างตัดผมชาย หลักสูตรทำขนมไทยยอดนิยม และ หลักสูตรการทำดอกไม้
จากธนบัตร

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของธนาคารออมสินในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และให้ความช่วยเหลือ รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สนับสนุนแหล่งเงินทุน เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ
รายงาน