อบจ.พิษณุโลก  สัมมนาศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ มุ่งสู่สีเขียว

368

อบจ.พิษณุโลก  สัมมนาศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ มุ่งสู่สีเขียว

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว (อาคารบึงราชนก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีเปิดมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน สร้างจิตสำนึกลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายและลดโลกร้อน เกิดมลพิษก๊าซเรือนกระจก

เพื่อส่งเสริมและยกระดับจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงนโยบายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน  ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศพื้นที่สีเขียวในสำนักงานและศึกษาจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสำเร็จเพื่อเพิ่มประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบต่อไป.