3463

ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด อดีตนายก อบจ.พิจิตร กับพวกทุจริตเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริต ว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้

กรณีกล่าวหา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กับพวก รวม 3 คน ทุจริตการจ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2553-2555

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้ในปีงบประมาณ 2553-2555 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร กับพวก ได้พิจารณาเรื่องที่สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรอยู่ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่ง ได้มีหนังสือขอรับงบประมาณเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

โดยที่ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบการพิจารณา และปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ใช้อำนาจในตำแหน่งอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ทั้งที่ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบการพิจารณา จากนั้นสมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตรได้นำเงินไปจ่ายให้กับทีมสโมสรฟุตบอล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทีม และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬาอื่น รวมสามปีงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 15,654,115.12 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ พฤติการณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มีมูลเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา 152 และมาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 (1) ประกอบมาตรา 122 และมาตรา 123/1 และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44/3 (3) และมาตรา 79

ส่วนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรที่เกี่ยวข้อง มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 151 มาตรา 152 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 (1) ประกอบมาตรา 122 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 และมาตรา 123/1และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 3 วรรคสาม และข้อ 6 วรรคสอง

* การชี้มูลความผิดทางอาญา ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด*