844

พิษณุโลก ยกระดับ”สีส้ม”มาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ดีเดย์ 1.เม.ย.นี้

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ศบค.พิษณุโลก เตรียมปรับมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดการรวมกลุ่มลดลงเหลือไม่เกิน 500 คน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของชื้อไวรัส covid-19 และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก จะถูกจัดอยู่ในพื้นที่สีส้ม ทั้งนี้มาตรการส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ ศบค.ส่วนกลางกำหนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า มาตรการต่างๆที่เตรียมบังคับใช้ จะมีการแจ้งให้ทุกภาคส่วนทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาเตรียมตัว เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และเมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ลดลง ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ศบค.ได้ปรับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ควบคุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องตามแนวทางของ ศบค. ทั้งนี้ยังคงใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรค
เดิมตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 1483/2565 เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ยกเว้น

1.ร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ
สถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร สามารถบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่ม
ในสถานที่ได้ไม่เกินเวลา 23.00 นาฬิกา ห้ามการบริโภคสุราและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการไม่
เกินร้อยละ 80 ทั้งนี้สามารถจัดให้มีการแสดงดนตรีในร้าน โดยมีผู้
แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่าง และงดการ
ติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการและให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้องและนัก
ดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่าที่อาจถอดหน้ากากฯ ได้ขณะทำ
การแสดง กรณีที่มีนักดนตรี จากต่างจังหวัดให้มีผลตรวจ ATK ไม่
เกิน 3 วัน และลงทะเบียน Save Phitsanulok

2. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส
สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 นาฬิกา และจัดการ
แข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ 50 สำหรับกีฬาในร่ม
และไม่เกินร้อยละ 75 สำหรับกีฬากลางแจ้ง (กำหนด 1 คน ต่อ
พื้นที่ 4 ตรม.) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด

3. งดการจัดงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง ยกเว้นการ
จัดงานตามประเพณีนิยม ได้แก่ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท
และงานสวดพระอภิธรรม และงานฌาปนกิจศพ สามารถจัดกิจกรรมได้ กรณีจำนวนคนไม่เกิน 200 คน สามารถจัดได้ โดยให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ในกรณีที่เกิน 200 คน แต่ไม่เกิน 400 คนให้ยื่นขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ หากเกิน 400 คน ให้ยื่นต่อ คกก.โรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนจัดงาน
ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการยกเว้นงานสวดพระอภิธรรม งานฌาปนกิจศพ และงดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน

สำหรับกิจกรรมทางศาสนา สามารถจัดได้ตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยจำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 200 คน กรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้ร่วมงานมากกว่า 200 คนไม่เกิน 500 คน ให้ยื่นขออนุญาต ต่อ ศบค.อำเภอ หากผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ สำหรับกิจกรรมตามประเพณี หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตพร้อมเสนอแผนและมาตรการควบคุมโรคต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเป็นกรณีไป

4. การจัดการประชุม อบรม หรือสัมมนา อนุญาตให้มีการ
ดำเนินการได้ในโรงแรมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน Thai Stop
COVID Plus และจำกัดจำนวนคนรวมไม่เกิน 500 คน โดยให้แจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามให้
เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หากจำนวนมากกว่า 500 คนขึ้นไป
ให้ขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วันทำการ และงดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
งาน ให้ข้าราชการในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ที่ได้รับวัคชีนเข็มกระตุ้น (Booster) มาแล้วตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไปแล้ว และเป็นผู้สัมผัสโรคโควิดเสี่ยงสูง (High risk) สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยจังหวัดยึดแนวทางการปฏิบัติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

สำหรับพื้นที่สีส้ม หรือพื้นที่ควบคุมมีข้อห้ามในพื้นที่ควบคุมนี้จะไม่มีการจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้ตลอดเวลา แต่ยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน สนามกีฬาและการแข่งขันกีฬาในร่มต้องมีผู้ชมไม่เกิน 50% แต่หากเป็นกีฬากลางแจ้งจะมีผู้ชมได้ไม่เกิน 75%

โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้านในพื้นที่มีเครื่องปรับอากาศเปิดได้ตามปกติ แต่ควรจัดสรรให้มีจำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด ไม่หนาแน่นจนเกินไป

กรณีศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรมสามารถจัดได้แต่ต้องมีจำนวนคนไม่เกิน 1,000 คน และดูให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นเกินไป ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามเวลาปกติ เปิดบริการสวนสนุก สวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง

ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า สามารถนั่งกินอาหารในร้านได้ (ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน) สามารถให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด พิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเปิด ปิดเพิ่มเติมได้ตามสถานการณ์

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และร้านสักสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ปิดได้ไม่เกิน 24:00 น.