ม.นเรศวร จัดพิธีการรับส่งงาน รักษาราชการแทนอธิการบดี

152

ม.นเรศวร จัดพิธีการรับส่งงาน รักษาราชการแทนอธิการบดี


วันที่ 24 มีนาคม 2565ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดพิธีการรับส่งงานในหน้าที่ราชการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจาก รศ.ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ครบวาระการรักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยสภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้เสนอชื่อ รศ. ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร คนต่อไป ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเรื่องเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว

ขอบคุณภาพ: เพจ ม.นเรศวร