พิษณุโลก เปิดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

202

พิษณุโลก เปิดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ

โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ” จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 พื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นเงินจำนวน 193,999.25.- บาท

เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์, เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ, เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์, คนชรา และคนไร้ที่พึ่งที่พักอาศัยอยู่ ณ วัดพระบาทน้ำพุ ต่อไป