234

“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” 23-27 ก.พ. นี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00.น. ที่โรงแรมพิษณุโลกออคิด ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลงข่าวกำหนดจัดงาน “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไห้องค์ราชัน”ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งสถาบันครบ 100 ปี

ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน”100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีการประชุมใหญ่สามัญสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 38 แห่งทั่วประเทศ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

การยกย่องเชิดชูเกียรติ “ปราชญ์” ผู้มีผลงานเด่น และผู้มีคุณูปการต่องานต้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารที่ปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

การเดินแบบการกุศล “สิริพัตรา ปพิราลัย” เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ลานกิจกรรมอาคารพิบูลวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
-นิทรรศการวิชาการ ผ้าถิ่นไทยผ้าพื้นเมือง ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีเปิดงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว และการประชุม “ที่ประชุมธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ” (ทปอ.มรภ.) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

การเสวนา “การขับเคลื่อนมรดกสิ่งทอไทยจากรากหญ้าสู่สากล” ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปริชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย นายบัณฑิต พงศ์ศาโรจนวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยนำโชคเทคไทล์ จำกัด, ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ผ้าทอ โดย ผศ.ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และผู้ทรงคุณวุฒิต้านการจัดแสดงนิทรรศการผ้าทอ โดยนางปิยวรา (ทีขะระ) เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
-กิจกรรมเปิดบ้าน PSRU OPEN HOUSE โชว์ศักยภาพความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และความสามารถของนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมการแนะนำ คณะ สาขา ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การประกวดนักเรียนบุคลิกภาพดี PSRU BOYS & GIRLS การประกวดการพูดสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กิจกรรมร้องเล่น เต้น โชว์ และการเฟันหาหนุ่ม – สาว นักศึกษาต้นแบบบุคลิกภาพดี PSRU BRAND AMBASSADOR ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว สามารถรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) ได้ที่ Facebook Fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ. อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา และอาคาร 4-5 คณะครุตาสตร์ มรพส. ส่วนวังจันทน์จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบกับการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุตมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบันการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงลิเกเพชรพิบูล ณ ลานวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
-งานคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าพิบูลสงคราม โดยกองพัฒนานักศึกษา ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว กิจกรรม “เหลียวหลังแลหน้าสู่การขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพินูลสงคราม ” ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มรพส.ทุกรุ่น ร่วมแสดงพลังเครือข่ายศิษย์พิบูล ในบรรยากาศแห่งความผูกพัน คณาจารย์ที่ระลึกถึง และร่วมออกแบบอนาคตของมหาวิทยาลัยก้าวที่ 100 สำหรับศิษย์เก่าที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน 100 ท่านแรก จะได้รับเสื้อที่ระลึกงาน 100 ปี และศิษย์เก่าทุกท่านที่ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2564

กิจกรรมเสวนา “พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพินูลสงคราม ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พิธีมุฑิตาอาจารย์อาวุโส “แรงบันดาลใจจากครูผู้สร้างศิษย์” โดย ชมรมอาจารย์อาวุโส และกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล โดย Pibut Idol การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ได้แก่ การแสดงดนตรีการแสดงไลน์แดนซ์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบคัดเลือก)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไห้องค์ราชัน
การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ
การจัดแสดงนิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ตลาด 100 ปี มรพส.การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี การแสดงไลน์แดนซ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (รอบชิงชนะเลิศ)

ในการนี้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นตันไป ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน นิทรรศการ OTOP ของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และร่วม ชม ชิม ข้อป ตลาด 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก