พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแม่โจ้

510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแม่โจ้

วันที่ 16 ก.พ. 65 เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จปน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 (ครั้งที่ 43) เป็นวันแรก

โดยในวันนี้มีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1,523 ราย แยกเป็น ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท – ป.เอก) จำนวน 62 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1,461 ราย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 8 ราย ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย และรับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย