สภามหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้ง “คณบดีนิติศาสตร์” รักษาราชการอธิการบดี

896

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตั้ง “คณบดีนิติศาสตร์” รักษาราชการอธิการบดี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.รายงานข่าวแจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมครั้งที่ 294(2/2565)ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3  สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวาระที่สำคัญ เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีคนปัจจุบัน ซึ่งจะดำรงตำแหน่งครบวาระในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้

โดยการจัดประชุมครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ส่วนหนึ่งอยู่ กรุงเทพมหานคร และอีกจำนวนหนึ่งเป็นคณาจารย์ประจำอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้ง ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสภามหาลัยฯ และที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ รักษาราชการอธิการบดี  มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย
1.ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย
2.ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
3.รศ.ดุษฎี สงวนชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.รศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร
10.ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษีอธิการบดี
11.ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 12.รศ.ดร.วิชญานัน วิบูลย์สม กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 13.ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์
14.รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภาประเภทอาจารย์ 15.รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภาประเภทอาจารย์
16. รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 293 (1/2565) วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาวิศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช. 2 ชั้น 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร

โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเลื่อนการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร” ออกไปก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหา 2 คน คือ 1.รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี
2.ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย จะมีการนำเสนอนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการสรรหา และจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา