พิษณุโลกโวยพัฒนาชุมชนจังหวัด ประมูลงานให้บริษัทราคาสูงกว่าเกือบ 5 แสน

 วันที่19 เมษายน2562 นายธีระพงษ์   สิทธารถ2/260 ถนนศรีมาลาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร  หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์  มายื่นขอคัดค้านและอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกในการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D) กิจกรรมที่2 พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ด้วยวิธีประกวดราคา

ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  ได้ประกาศผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่9 เมษายน 2562 โดย หจก.อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาในวงเงิน1,399,000 บาท  แต่ทว่าบริษัทแอกเซสแอนด์แอสโซซิเอทส์จำกัดเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น1,881,669.90 บาทกลับกลายเป็นผู้ชนะในการเสนอราคาที่สูงกว่าเป็นจำนวนเงิน482,669 บาท

จึงขออุทธรณ์เหตุผล 3 ประการ

1.การกำหนดเกณฑ์พิจารณาที่ไม่เป็นธรรม  ส่งผลให้ หจก.มิได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

2.การกำหนดเกณฑ์คะแนนออกเป็น2 ส่วนโดยในสัดส่วนการพิจารณาด้านราคาที่ยื่นข้อเสนอนั้นมิได้มีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันต่อผู้เสนอราคาทุกราย

3.กรณีที่แบ่งสัดส่วนการให้คะแนนในการพิจารณาตามข้อ5.2 (ข้อย่อย5.2.1 ข้อ5.2.2 และข้อ5.2.3) ถ้าพิจารณาด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมตามข้อเท็จจริงและหลักฐานผลงานประวัติการทำงานรูปแบบแผนงานแนวทางการปฏิบัติงานฯลฯที่ปรากฏโดยชัดแจ้ง  ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนี้

จึงได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผลการประกาศ  ฉบับลงวันที่19 เมษายน2562  โดยขอให้ดำเนินการพิจารณายกเลิกและเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประการสำคัญเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม

การจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะชนะการเสนอราคาเพื่อให้บริษัทแอกเซสแอนด์แอสโซซิเอทส์จากัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคามีเหตุผลใดที่ต้องคัดเลือกให้บริษัทแอกเซสแอนด์แอสโซซิเอทส์จำกัดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในเมื่อ หจก.”อดุลย์ดวงดีการพิมพ์เสนอราคาต่ำกว่าหลายแสนบาท อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ทุกประการ

ทั้งนี้เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางหน่วยงานราชการมากที่สุดซึ่งเป็นไปตาม...การจัดซื้อจัดจ้างฯที่กำหนดให้การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้เสนอราคาหน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบจะเห็นได้ว่าตาม...การจัดซื้อจัดจ้างฯจะกำหนดเรื่องเกณฑ์ราคาไว้เป็นประการสำคัญ

นายธีระพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากการพิจารณาให้คะแนนในครั้งนี้มีข้อสงสัยและความเคลือบแคลงใจถึงความเที่ยงธรรม ความเสมอภาคการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐหากคณะกรรมการผู้พิจารณาการให้คะแนนพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรมและมีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ชัดเจนโดยเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันทั้งหมด ตนย่อมได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

นายธีระพงษ์ กล่าวว่า คณะกรรมการผู้พิจารณาให้คะแนนการประกวดราคามิได้พิจารณาการให้คะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรา๘ตามมาตรา๘(1)(2) และ(4) แห่ง...การจัดซื้อจัดจ้างฯและมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมิได้มีการชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาในการให้คะแนนแต่ละส่วนว่ามีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานใดในการพิจารณาให้คะแนนย่อมส่งผลให้การประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้างมิได้เป็นไปโดยสุจริตโปร่งใส  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้ให้เหตุผลในการอุทธรณ์มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า นอกจากนี้นายธีระพงษ์ ร้องขออุทธรณ์ต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกตามระเบียบแล้ว ยังยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย