534

ป.ป.ช.พิษณุโลก เปิดบริการประชาชน ในห้างโลตัส ท่าทอง แจ้งเบาะแส ร้องทุจริตหน่วยงานรัฐ -จนท.

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2565 นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมและสมาชิกชมรม STRONG-พอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก (ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาท่าทอง พิษณุโลก) ที่ห้างโลตัส ท่าทอง  เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการ(fire) ศูนย์การเรียนรู้ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล เบาะแส การร้องเรียนการทุจริต และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการชมรม STRONG ได้แบ่งมอบงานและจัดตารางเวรประจำวันให้มีความชัดเจน เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ตามเวลาทำการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก ภายในห้างสรรพสินค้าโลตัส (สาขาท่าทอง พิษณุโลก)
(fire)ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก เต็มใจให้บริการเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดสิ้นไป
(thumbtack)พบเห็นการทุจริตอย่านิ่งเฉย แจ้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก
(telephone)0 5500 9974
(global)สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก https://www.nacc.go.th/phitsanulok?
FB(:)สำนักงาน ป.ป.ช. พิษณุโลก https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-553914024711912