“อลเวง”สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เลื่อนรับฟังวิสัยทัศน์ อธิการบดีคนใหม่ มีเสียงวิจารณ์แซ่ด

1389

“อลเวง”สภามหาวิทยาลัยนเรศวร เลื่อนรับฟังวิสัยทัศน์ อธิการบดีคนใหม่ มีเสียงวิจารณ์แซ่ด

รายงานข่าวแจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 293 (1/2565) วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพลโทพระยาวิศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช. 2 ชั้น 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร

โดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเลื่อนการรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร” ออกไปก่อน จนกว่าจะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน

ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างมาก โดยก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการสรรหา จะมีการนำเสนอและถ่ายทอดสด 29 มกราคม 2565

ทั้งนี้ ผู้นำเสนอนโยบายบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ผ่านการสรรหาเพื่อนำเสนอนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 คน คือ
1. รศ.ดร.ศรินทิพย์ แทนธานี
2.ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน 4 คน ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1.ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหา 2.ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ4.ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ ได้พิจารณาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ทั้ง 2 คน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ต่อมานายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน”เพจพลเมือง ธีรเดช นรัตถรักษา” โดยระบุข้อความว่า “นักกฎหมายต้องมีความคิดเห็น” ตั้งข้อสังเกตว่าขัดต่อกฏระเบียบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งมีเอกสารเผยแพร่ โดยไม่ลงนามออกมาโจมตีความไม่เหมาะสมหลายประการ

สำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1.ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย 2.ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 3.รศ.ดุษฎี สงวนชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.รศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8.ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร 10.ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษีอธิการบดี 11.ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 12.รศ.ดร.วิชญานัน วิบูลย์สม กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 13.ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 14.รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภาประเภทอาจารย์ 15.รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภาประเภทอาจารย์ 16. รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คนหนึ่งกล่าวว่า มีความสงสัยกระบวนการสรรหา อาจมีวาระซ่อนเร้น เนื่องจาก ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และรศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ซึ่งจะครบวาระและพ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 คน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นี้ และสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีกำหนดจัดการรับฟังวิสัยทัศน์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดจะมีการแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี เข้ามาเพิ่มอีกด้วย