353

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ไฟเขียวร้านอาหารดื่ม-กิน ไม่เกิน 5 ทุ่ม ต้องลงทะเบียนผ่าน SHA PLUS – Thai Stop Covid 2 Plus ติดสติ๊กเกอร์ สธ.

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกสรุป มีข้อสังการ คงมาตรการเดิม ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 132/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจเดินไปได้ ร้านอาหารประกอบธุรกิจที่จะต้องหล่อเลี้ยงผู้คน จึงอนุญาตให้จำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“อย่างไรก็ตามต้องมีการประเมินผ่านมาตรการสาธารณสุข SHA PLUS หรือผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ที่เปิดให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้ลงทะเบียน ขออนุญาตที่ shorturl.at/jBMP ร้านอาหารต้องผ่านการประเมินจากหน่วยงานสาธารณสุข และติดสติ๊กเกอร์หน้าร้าน และห้ามเปิดเกินเวลา 23.00 น.หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามข้อบังคับ พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยเด็ดขาด

จึงมียกเว้นดังนี้

1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม , ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ และสถานที่อื่นๆ เช่น บ่อตกปลา ตกกุ้ง ที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ที่มีความประสงค์จะเปิดให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้ลงทะเบียน
ขออนุญาตที่ shorturl.at/jBMP เพื่อขอให้มีการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ และอนุญาตเปิดบริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอสในร้านได้ ไม่เกิน เวลา 23.00 น.ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2565

2. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ประกอบการ/ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ยื่นขออนุญาตดำเนินการได้ที่ ศบค. อำเภอ เพื่อตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการต่อไป โดยร้านอาหารที่ประเมินผ่านมาตรฐาน มีใบประกาศ มติ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พิษณุโลกอนุญาต ให้สามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนสสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. และจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยสนามกีฬาในร่มจำกัดผู้เข้าชม ไม่เกินร้อยละ 75 และ สนามกีฬากลางแจ้งตามขนาดของสถานที่นั้นๆ (กำหนด 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร)

4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ สำหรับเครื่องเล่นและตู้เกมส์ อนุญาตให้เฉพาะที่มีลักษณะเล่นเดี่ยวหรือคู่เท่านั้น ส่วนสวนน้ำและสวนสนุก สามารถเปิดบริการได้เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง

5. งด การจัดงานสังสรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่งานประเพณี (งานมงคลสมรส , งานอุปสมบท , งานสวดพระอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ) กรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้ร่วมงานมากกว่า 200 คน 500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ หากผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ  ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวยังคง งด การจัดเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนกรณีที่จะมีการจัดเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือผ่านมาตรฐาน ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ให้ยื่นเสนอแนวทาง/มาตรการป้องกันโรคต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

6. ร้านนวดและสปา สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 24.00 น.