239

พิษณุโลก อนุญาตร้านอาหารประเมินผ่านมาตรฐาน SHA PLUS-Thai Stop Covid 2 Plus)จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 3/2565 วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

คงมาตรการเดิม ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 132/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ..ยกเว้น
1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม , ร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ และสถานที่อื่นๆ เช่น บ่อตกปลา ตกกุ้ง ที่ผ่านมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ที่มีความประสงค์จะเปิดให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้ลงทะเบียน ขออนุญาตที่ shorturl.at/ijBMP เพื่อขอให้มีการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ และอนุญาตเปิดบริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอสในร้านได้ ไม่เกิน เวลา 23.00 น.
2. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อน แต่หากประสงค์จะปรับรูปแบบของสถานที่เพื่อการให้บริการในลักษณะที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้ผู้ประกอบการ/ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ยื่นขออนุญาตดำเนินการได้ที่ ศบค. อำเภอ เพื่อตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุญาตก่อนเปิดดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ ..ร้านอาหารที่ประเมินผ่านมาตรฐาน (มีใบประกาศ) มติ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.พิษณุโลกอนุญาต ให้สามารถจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2565
3. สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนสสามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น. และจัดการแข่งขันกีฬาได้ โดยสนามกีฬาในร่มจำกัดผู้เข้าชม ไม่เกินร้อยละ 75 และ สนามกีฬากลางแจ้งตามขนาดของสถานที่นั้นๆ (กำหนด 1 คนต่อพื้นที่ 4 ตารางเมตร)
4. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดให้บริการได้ตามปกติของสถานที่นั้นๆ สำหรับเครื่องเล่นและตู้เกมส์ อนุญาตให้เฉพาะที่มีลักษณะเล่นเดี่ยวหรือคู่เท่านั้น ส่วนสวนน้ำและสวนสนุก สามารถเปิดบริการได้เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง
5. งด การจัดงานสังสรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่งานประเพณี (งานมงคลสมรส , งานอุปสมบท , งานสวดพระอภิธรรมและงานฌาปนกิจศพ) กรณีที่มีความจำเป็นที่ผู้ร่วมงานมากกว่า 200
500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อ ศบค.อำเภอ หากผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน ให้ยื่นขออนุญาตต่อต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวยังคง งด การจัดเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ส่วนกรณีที่จะมีการจัดเลี้ยงสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยด้านสุขอนามัย ในระดับ SHA PLUS หรือผ่านมาตรฐาน ความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ให้ยื่นเสนอแนวทาง/มาตรการป้องกันโรคต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาอนุญาตก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
6. ร้านนวดและสปา สามารถเปิดให้บริการได้ ไม่เกินเวลา 24.00 น.