ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562

 

จังหวัดพิษณุโลก สรุปรายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันที่ 17 เมษายน 2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 3 ราย แบ่งเป็นอำเภอวัดโบสถ์จำนวน 1 ครั้งบาดเจ็บชาย 1 รายอำเภอบางกระทุ่มจำนวน 1 ครั้งเป็นชาย 1 รายอำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน 1 ครั้งเป็นชาย 1 ราย ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 จำนวน 7 วัน เกิดอุบัติเหตุจำนวน 83 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 รายเป็นชาย 3 รายเป็นหญิง 2 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 89 ราย เป็นชาย 59 ราย เป็นหญิง 30 ราย