พิษณุโลก สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร “ส่อเค้าวุ่น” นักกฎหมายเห็นแย้ง

3071

พิษณุโลก สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร “ส่อเค้าวุ่น” นักกฎหมายเห็นแย้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้ง 4 (1/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ได้พิจารณารายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาหาวิทยาลัยนเรศวร เละเห็นชอบให้ผู้ตอบรับการทาบทามมานำเสนอนโยบายการบริหารงานและตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยเรียงลำตับ
ตามตัวอักษร ดังนี้
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
(2) ศาสตราจารย์ ดรไพศาล มูณีสว่าง
(3) ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
(4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญาบัน รัตบวิบูลย์สม
(5)รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี
(6)ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.สุชกิจ ยะโสธรศรีกุล
(9) ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
(10) ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จะพิจารณากลั่นกรองผู้ตอบรับการทาบทาม ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โดยพิจารณากลั่นกรองให้เหลือ ไม่เกิน 3 รายชื่อ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
(ดร พิจิตต รัตตกุล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลปรากฎว่าผู้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 คน คือ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี 2.ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย และทั้ง 2 คน จะนำเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 มกราคม นี้ เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป

สำหรับคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหา ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์

อย่างไรก็ตาม ต่อมานายธีรเดช นรัตถรักษา ประธานชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่าน”เพจพลเมือง ธีรเดช นรัตถรักษา” โดยระบุข้อความว่า “นักกฎหมายต้องมีความคิดเห็น” ตั้งข้อสังเกตต่อกฎระเบียบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 17 มกราคม 2565
(1) มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2533
บัญญัติให้วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งต่อมาได้ปรากฏข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี
พ.ศ.2559 ข้อ 7 ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 4 ด้านนี้

ซึ่งปรากฏอยู่ 2 ด้านที่สำคัญ คือ ด้านวิสัยทัศน์และประสบการณ์การบริหาร และด้านวิชาการ และประสบการณ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอันบ่งบอกถึงคุณลักษณะผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี แต่กลับปรากฏว่าในข้อ 10 ของข้อบังคับดังกล่าวกลับกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับนี้มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี และให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป ตามที่ประกาศคณะกรรมการสรรหากำหนดนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าในข้อ 10 นี้เป็นการบัญญัติข้อกำหนดโดยมิชอบ

ทั้งนี้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องการที่จะให้วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งอธิการบดีให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเท่านั้น มิได้มีเจตจำนงหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายให้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีไปปรากฏอยู่ในกฎระดับที่ต่ำกว่าข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการไปกำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี จึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2559 เฉพาะในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม ม.9 วรรคแรก

(1) แห่งจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดังนั้นกระบวนการหรือวิธีการสรรหาอธิการบดีที่อาศัยกฎดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

(2) ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรของคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

โดยประธานคณะกรรมการกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงถือเป็นการกระทำทางปกครองโดยอาศัยจากกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงถือว่าเป็นโมฆะ

ในหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ อว 0603.33.02(2)/ว 0025 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีส่วนหนึ่งซึ่งระบุข้อความว่า “ซึ่งผู้ตอบรับการทาบทามแต่ละท่านมีเวลานำเสนอวิสัยทัศน์ 20 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาฯ 25 นาที โดยคำถามจากคณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นคำถามชุดเดียวกันทั้งหมด” การกำหนดข้อความดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อความในลักษณะที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี

ซึ่งโดยหลักกฎหมายแล้วจะต้องปรากฏอยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีได้กำหนดไว้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 เท่านั้น การกำหนดข้อความดังกล่าวจึงถือเป็นการกำหนดข้อความที่เป็นหลักเกณฑ์และวิธีกาสรรหาอธิการบดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ดังนั้น กฎหมาย หรือ “กฎ” หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ย่อมต้องไปตามศักดิ์ของกฎหมายในแต่ละระดับ
หรือ “กฎ” ในแต่ละระดับ ว่าด้วยกฎหมายหรือ “กฎ”ในระดับใดจะสามารถกำหนดหรือบัญญัติในเรื่องใดได้บ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายย่อมมีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบความชอบของกฎ หรือกฎหมายในทุกระดับ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายและมหาวิทยาลัยนเรศวร หรือผลประโยชน์ของประชาชนส่วนหนึ่งที่ต้องเสียภาษีให้แก่การดำเนินกิจการ
ของมหาวิทยาลัย จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในกระบวนการทุกฝ่ายได้โปรดตรวจสอบความชอบของกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย

นายธีรเดช นรัตถรักษา
17 มกราคม 2565

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 1.ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัย 2.ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 3.รศ.ดุษฎี สงวนชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.รศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.ดร.พิจิตต รัตตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6. นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7.ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8.ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9. คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร 10.ศ.พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษีอธิการบดี 11.ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 12.รศ.ดร.วิชญานัน วิบูลย์สม กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร 13.ผศ.ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร ประธานสภาอาจารย์ 14.รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล กรรมการสภาประเภทอาจารย์ 15.รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา กรรมการสภาประเภทอาจารย์ 16. รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ