กรมศิลปากร บวงสรวงพระองค์ดำขอรื้ออาคารบดบังศาลหลังเก่า

ร่อนสาส์นเชิญกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธีบวงสรวงรื้อและออกแบบใหม่ทำสัญญาจ้างแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดที่วธ0416 / 966 ลงวันที่17 เมษายน2562  เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรียนกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย1.สำเนาสัญญาจ้าง  เลขที่7 / 2562 ลงวันที่9 เมษายน2562 2.กำหนดการพิธีบวงสรวง

โดยหนังสือมีเนื้อหาระบุว่าตามที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อยุติกรณีก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสรุปประเด็นจากการประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่และบทบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมซึ่งทุกฝ่ายประกอบด้วยพลโทวิจักฐ์สิริบรรสพแม่ทัพภาคที่3 นายภัคพงษ์  ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรมีความเห็นร่วมกันว่าจะดำเนินการย้ายพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้างตำแหน่งใหม่ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิมโดยกรมศิลปากรเป็นผู้กำหนดตำแหน่งในการก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไปความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้กรมศิลปากรได้ดำเนินการออกแบบงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในพระราชวังจันทน์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกและสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่7 / 2562 ลงวันที่9 เมษายน2562 เริ่มสัญญาวันที่10 เมษายน2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่10 กันยายน2562 ระยะเวลาดำเนินการ174 วัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์สำนักศิลปกรที่6 สุโขทัยได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวงขึ้นจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันจันทร์ที่22 เมษายน 2562 เวลา 09.09 . ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้กลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม(..)โดยมีศิษย์เก่า..14-16 เป็นแกนนำ และชาวพิษณุโลก มีการเคลื่อนไหวคัดค้านกิจกรรมหลายรูปแบบที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างอาคารพระตำหนักบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเก่าและจะทำการย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน

นับว่าศาลหลังเก่ามีคุณค่าทางจิตใจของชาวพิษณุโลกเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในรัฐพิธีเปิดศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่25 มกราคม2505 

ข่าวแจ้งด้วยว่า กลุ่มเรารักษ์ศาลฯโดยการนำของ ..เชาว์ เกตุดี ประธานชมรมศิษย์เก่า ..14-16 และนายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขาชมรมฯได้เคยยื่นหนังสือคัดค้านต่อแม่ทัพภาคที่3 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและอธิบดีกรมศิลปากร นอกจากนั้น ยังเคยเดินทางไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าต่อนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีคนปัจจุบันอีกด้วย