สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.00  น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 -2563 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,368 คน จาก 22 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และ 1 สถาบัน

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 14 มกราคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้มีผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ท่าน และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายสมชัย สมัยสุต วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

Prof.Masaaki Tokuda M.D.,Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์