กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

293

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

วันที่ 13  มกราคม 2565 เวลา 09.31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ” แม่ฟ้าหลวง ” บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 33 คน

โอกาสนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จด้วย

การนี้ครูผู้ช่วยถวายรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ การเล่นเตหน่ากู่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวเขาปกาเกอะญอ ลักษณะคล้ายพิณทำด้วยไม้ นิยมเล่นในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวข้าว ทอดพระเนตรการทอผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร สามารถเข้าใจภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย เรื่องสอนการปั้น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ศูนย์การเรียนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลา ทำให้มีผลผลิตนำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ รวมทั้งศูนย์การเรียนฯ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเกษตรกรของสมาชิกในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านเลอะกรา เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตและแปรรูปกาแฟอย่างครบวงจร ซึ่งทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงตนเองได้

จากนั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยและผู้แทนกรมป่าไม้ เฝ้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามพระราชกระแส เรื่องการส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ของบ้านทุ่งต้นงิ้วให้มีรายได้ เนื่องจากบ้านทุ่งต้นงิ้วอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล การเดินทางค่อนข้างลำบาก ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิต ทางศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปมะขามป้อมตากแห้ง รวมทั้งการแปรรูปกาแฟ แบบ Dry process coffee แก่เกษตรกร และรับซื้อผลผลิตของชาวบ้าน เพื่อนำมาจำหน่าย ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ปัจจุบันโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

เครดิตภาพจาก : Web_โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ต่อมาเวลา 11.51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน ๖๘๓ คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาอยู่ เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนอนุบาล ได้แก่ กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องมหัศจรรย์การแยกชั้น ทำให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการสังเกต และลงมือทดลองทำด้วยตนเอง ทอดพระเนตรกิจกรรมการใช้นิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนักเรียนชนเผ่า ชั้นประถมศึกษาตอนต้น และการจัดการสอนภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่

จากนั้นทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (จินตคณิต) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ได้แก่ เกมสมการคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (bar model) และกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยใช้ลูกคิดเป็นสื่อในการสอน ทำให้นักเรียนมีสมาธิและสามารถคิดเลขได้เร็วขึ้น

ทอดพระเนตร กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การทอผ้ากะเหรี่ยง แปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง ทำเบเกอรี่ ทำงานปูนปั้น และซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก รวมทั้งมีกิจกรรมร้านกาแฟ Coffee for Education ทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคต

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Coding) เกี่ยวกับการเปิดปิดไฟและพัดลม และสั่งการหุ่นยนต์ (Robot) ผ่านแผงวงจรอัจฉริยะ Kidbright  ทำให้นักเรียนมีศักยภาพการคิดเชิงระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้มีการส่งเสริมความรู้และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบุก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ รวมทั้งเทคนิคในการขยายพันธุ์พืช จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ แล้วนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งยังเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านเกษตรแก่คนในชุมชนด้วย

โอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 161 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน หรือโทรทัศน์และอุปกรณ์ สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ได้เพียงพอกับระดับชั้นที่เปิดสอนได้

เครดิตภาพจาก : Web_โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี