ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เข้มสั่งเด็ดขาดกวดขันสถานบริการ

วันที่ 8 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.พิษณุโลก 2 ออกตรวจตราตามมาตรการของคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่ 132/2565 ลว. 7 ม.ค.65 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ทั้งนี้ ตามข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ 1/2565 วันที่ 6 ม.ค. 65 โดยเฉพาะ การห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ในสถานที่ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อย่างเข้มงวด

โดยมีการออกตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 ร้าน ได้แก่
1. ร้าน Grill box
2.ร้านมหาซนบาร์
3.ร้านDistric 65
4.ร้านLager cafe
5.ร้านข้าวต้มอนันต์
6.ร้านผักบุ้งเหิรฟ้า
7.ร้านBy heart
8.ร้านสนุกนึก

ผลการตรวจ
ร้านลำดับที่ 1-4 ปิดให้บริการ
ร้านลำดับที่ 5-7 ไม่พบการกระทำความผิด และได้แจ้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ร้านลำดับที่ 8 ไม่พบการกระทำความผิด ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านว่าจะปิดร้านชั่วคราว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค.65 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ชุดตรวจจะได้ เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตามมาตรการ รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป