1000

พิษณุโลก พม.จัดกิจกรรมปีนหน้าผาบ้านมุง “จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์” 14 ก.พ.นี้

นางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม) มีข้อเสนอแนะแนวคิดให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อสนองนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งสภาพปัญหาของแต่ละจังหวัด มีความแตกต่างกัน ทางด้านลักษณะภูมิประเทศสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ด้านรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน  อีกทั้งส่งเสริมอาชีพรายได้จากการท่องเที่ยววิถีชุมชน

พมจ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า กระทรวง พม.จึงกำหนดโครงการ ปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นข้อสั่งการและนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะทำให้พื้นที่บ้านมุงเป็นป่านันทนาการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ก่อให้เกิดกิจกรรมปีนผาเกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมปีน ปั่น ปลูกป่ามอบให้เป็นของขวัญกับชาวจังหวัดพิษณุโลก สำหรับกิจกรรมมีการปีนหน้าผาไปจดทะเบียนสมรส และปั่นจักรยาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้

“สำหรับพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง เป็นพื้นที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีต้นทุนทาง ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งถ้ำ หน้าผา ภูเขาหินปูนที่สวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก ให้กลุ่มเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ครอบครัวและองค์กรต่างๆในชุมชนได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อีกด้วย”นางอรนุช กล่าว

ขอบคุณภาพ:กรรณิการ์ สิงหะ/ธเนศ อนุดิษฐ