นายก อบต.แม่อ้อ รับฟังปัญหาชาวบ้าน  ก่อนขับรถไถนาหว่านกล้านาปรัง

วันที่ 5 มกราคม 2564 ที่องค์การบริการส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นายธีรพงษ์  เผ่ากา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้เปิดประชุมสภารับฟังความคิดเห็นจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน หลังจากได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริการส่วนตำบล  ซึ่งตำบลแม่อ้อ มีเนื้อที่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 130 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 95,600 ไร่ โดยร้อยละ 90 ของประชากร ประกอบอาชีพเกษตรกร โดยพบว่าปัญส่วนใหญ่ของพื้นที่คือการขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่

ทั้งนี้ นายธีรพงษ์ เผ่ากา ได้ให้คำสัญญากับในที่ประชุมว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ให้ได้เพื่อทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้แม่ในช่วงฤดูแล้ง โดยจะนำปัญหาดังกล่าวเข้าประชุมและหาแนวทางร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะขับรถอีแต๋น เพื่อนำชาวบ้านลงพื้นที่แปลงนา ที่ที่บ้านแม่อ้อ ม.11 เพื่อทำการเปิดหว่านกล้าข้าว และไถนา เพื่อเป็นการเปิดฤดูการทำนาปรัง โดยนายธีรพงษ์ ได้ทดลองขับรถไถนา และหว่านข้าวนำผู้ที่มาร่วมในครั้งนี้