223

แม่สาย จัดกิจกรรมมหัศจรรย์ ส่งเสริมการค้าชายแดน ต้อนรับปีเสือ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายจิตรกร ธิวงค์เวียง ปลัดอาวุโสแม่สาย รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สาย  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการตลาดส่งเสริมการค้าชายแดน และศิลปวัฒนธรรมของอำเภอแม่สาย  ต้อนรับปีเสือ 2565  ในวันที่ 30 ธ.ค.64 ถึง 2 ม.ค. 65 พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ในเขต อ.แม่สาย ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าขายแดน ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
การจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าทางการเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของดีอำเภอแม่สาย  และแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เมืองแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์เมืองแม่สายต้อนรับปีเสือ 2565 ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รวมจนถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอแม่สายในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 นี้

ภาพ – หมูอินเตอร์
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน