พิษณุโลก ปิดศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด เผยไม่พบผู้ติดเชื้อ “โอไมครอน” สัมผัสชาวลำพูนเข้าพัก รร.

316

พิษณุโลก ปิดศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด เผยไม่พบผู้ติดเชื้อ “โอไมครอน” สัมผัสชาวลำพูนเข้าพัก รร.

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีปิตศูนย์บริการฉีดวัดซึนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ในนามคณะทำงานศูนย์บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กล่าวรายงานว่า ตามที่ประเทศไทย กำลังเผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่ว โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ได้มีข้อมูลการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงขยายวงกว้างของการแพร่ระบาดต่อประชาชน โดยมีอัตราผู้ติดเชื้อสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนในทุกกลุ่มอายุ จะต้องได้รับ
การป้องกันโรคดังกล่าวอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน วัคซีนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนให้มากที่สุดอย่างน้อย 70 % ของประชากรทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ในระยะแรกจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการเร่งรัดฉีดวัคซึนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, กลุ่มผู้ทำงานด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในทุกอำเภอ ปัจจุบันได้ดำเนินการฉีดวัคซึนในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป, กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค,
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และในประชาชนทั่วไป ทำให้มีประชาชนที่ต้องการเข้าถึงการรับฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งในพื้นที่ปกติ และในถิ่นทุรกันดาร สสจ.พิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคขืนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

โดยมีวัตถุประสงค์ พื่อเพิ่มการเข้าถึงของการได้รับบริการฉีดวัคซีค เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVD-19 ครบ 2 เข็ม ตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน – 28 ธันวาคม 2564 โดยสามารถให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคนป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประมาณวันละ 1,000 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก และต่างจังหวัด
และกำหนดปิดศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงาน ให้บริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้นจำนวน 79,391 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1จำนวน 37,338 โดส เข็มที่ 2 จำนวน 2
เข็มที่ 3 จำนวน 12,879 โดส, เข็มที่ 4 จำนวน 230 โดส

แม้ว่าจะมีการปิดศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ แ
ชาชนยังสามารถไปรับบริการยังศูนย์ฉีดของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลชุมชนบริการฉีดวัคซึนเชิงรุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้ได้รับบริการ

ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มอบใบประกาศเกียรติบัตรที่ให้ความอนุเคราะห์สถาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ที่ร่วมกันสนับสนุนกำลังคน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงช่วยเงิน สิ่งของ อาหารและน้ำดื่ม ในการให้บริการประชาชน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า กรณีที่มีติดเชื้อโอไมครอน ชาวจังหวัดลำพูน  มาพักโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่พิษณุโลกนั้น ได้มีการตรวจพนักงานทั้ง 5 คน ตรวจหมดแล้วผลเป็นลบ และมีการกักตัวไปแล้ว ซึ่งเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. ตอนนี้ครบสองสัปดาห์แล้ว หลังจากน้อยโอกาสติดน้อย ถ้าจะติดจะต้องติดภายในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังไม่พบผู้ติดเชื้อโอไมครอน แต่อย่างใด