มทบ.38 ร่วมกับ ชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน ให้ความรู้สร้างฝายชะลอน้ำ-ป่าเปียกฟื้นคืนผืนป่า

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 38 ได้เรียนเชิญ ประดิษฐ์ เพชรเเสงอนันต์ ประธานชมรมคนรักษ์ดิน น้ำ ป่า น่าน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับกำลังพลชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 38  ในเรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อความชุ่มชื้นให้ผืนป่า พร้อมการเริ่มการสร้างป่าเปียกในพื้นที่รับผิดชอบ

นอกจากนั้นจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของป่าไม้แล้ว ยังเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ที่ได้ผลดี ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งชุดปฏิบัติการของมณฑลทหารบกที่ 38 ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวต่างมีความเข้าใจในกระบวนการการสร้างฝายชะลอน้ำและป่าปีเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่า และลดหมอกควัน ค่าฝุ่นละออง ในพื้นที่ ให้มีสภาพอากาศที่สดใสให้มากที่สุด ในปี 2565 นี้