“จุติ”เปิดอบรม อพม.ชี้เป้าเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล(คลิป)

329

“จุติ”เปิดอบรม อพม.ชี้เป้าเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล


วันที่ 24 ธันวาคม 2564  09.30 น.ที่ศาลาการเปรียญวัดสามัคคีธรรม (ศาลเจ้า) ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเกอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอๅงมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)

นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มภาคีเครือข่ายในการทำงานด้านสังคมในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมให้มี อพม. ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในอัตรา อพม. 1 คน ต่อ 40 ครัวเรือน เสามารถดูแลประชาชนในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นพลังสำคัญของกระทรวง พม. ในการให้ความช่วยเหลือดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาทาสังคมในพื้นที่

ต่อมาเวลา 10.30 น. รมว.พม.เดินทางไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาแบบครบวงจรให้กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครในพื้นที่

ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 24 รายๆละ 3,000 บาท พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กำลังใจ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค และยารักษาโรคที่จำเป็น ให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 24 ราย

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม.มีนโยบายขับเคลื่อนศูนย์การให้บริการด้านสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด  จึงได้บูรณาการการให้บริการต่างๆ  และบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและ อพม.ในพื้นที่  เพื่อพัฒนายกระดับให้เป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  ในอันที่จะช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างบูรณาการแบบครบวงจรให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ระดับตำบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคง คือเราไม่ทิ้งกัน เมื่อพี่น้องประชาชนมีปัญหาให้มาขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์นี้

สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลอย่างชัดเจนในการลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชน  ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ เพื่อบูรณาการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างครอบคลุมในทุกมิติ