517

“จุติ ไกรฤกษ์”ดึง”สมศักดิ์ ชลาชล” อบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างผมให้กับสตรีสองแคว พร้อมสนับสนุนเงินทุน

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดอบรมคุณวุฒิวิชาชีพช่างผม ให้กับสตรีจำนวน 40 คน จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควจังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม.”ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย และผู้อบรมหลักสูตรการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) สถาบันพระปกเกล้า   กลุ่มบ้านหน้าพระลาน ในการดำเนินโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”โดยอบรมวิธีการ การสระผมเพื่อไดร์ จัดทรง ดัด ซอย เซ็ท การควบคุมดูแลความสะอาดภายในร้าน การม้วนเพื่อตัด การม้วนโรลเพื่อเซ็ท การจัดดูแลเก็บผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือทำผม  การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างทำผม เปลี่ยนและยกระดับทักษะอาชีพช่างผม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพช่างผม กลุ่มผู้ว่างงาน หรือผู้ถูกเลิกจ้าง ให้มีมาตรฐาน ที่ชัดเจน มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างผมที่สูงขึ้น มีรายได้เพิ่มและได้รับการยอมรับในสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบอาชีพช่างทำผม กลุ่มผู้ว่างงาน หรือ ถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ กระทรวง พม.ได้เชิญวิทยากรชื่อดังระดับประเทศมาความรู้ อาทิ ดร. สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เจ้าของธุรกิจเสริมสวยชลาชล และมีบริษัทในเครือ ได้แก่ ซาลอน เดอ บีเคเค และคิวคัท

นายจุติ กล่าวว่า ปปร.สร้างสอนวินัยทางการเงิน โครงการนี้ให้ทักษะ ให้อาชีพ ให้เงินกู้ มีการวางแผนการเงินครบวงจร ชื่อว่า การช่วยคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งพ้นจากวงจรความยากลำบากไป จะทำให้ประเทศไทย เข้มแข็งขึ้นและดีขึ้นก้าวทีละก้าวแรกเป็นก้าวที่มั่นคง ซึ่งโครงการนี้จะจัดทำไปทั่วประเทศ แม่ไก่ฝึกอาชีพไปแล้วโดยร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ ประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่มากมาย เป็นประเทศที่น่าอยู่ประชาชนน่ารัก และมีด้านสาธารณสุขที่ดี