พิษณุโลก คุมประพฤติแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 สร้างความสุขสู่ชุมชน

333

พิษณุโลก คุมประพฤติแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 1 สร้างความสุขสู่ชุมชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ แก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 1  ให้กับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 50 คน  เพื่ออบรมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และสร้างแรงจูงใจ

ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สู่พฤติกรรมเชิงบวก การควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมในชุมชน  การอบรมมีการเน้นเรื่องการรักชาติ ความมั่นคงของชาติ กฎหมายจราจร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนา

พร้อมทั้งได้ฝึกอบรมทักษะอาชีพ ด้านช่างตัดผม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมจักรยานยนต์ และช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับหลักสูตรโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดพิษณุโลก มีระยะเวลาอบรม 12 วัน แบ่งเป็นการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน อีก 3 วัน  อบรมทักษะอาชีพ 4 อาชีพ จัดขึ้นที่ กรบรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่เห็นหลายหน่วยงานร่วมกันตระหนักในปัญหายาเสพติด และร่วมกันดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง การจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน มีเป้าหมายให้ผู้เสพผู้ติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐาน เป็นในแนวทางเดียวกัน เป็นการแก้ไขปัญหาควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้เสพผู้ติด สร้างการยอมรับให้ครอบครัวและชุมชน และไม่หวนกับไปเสพติดยาเสพติดอีก