รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ เหตุพบจุดความร้อนบางจังหวัดสูงติดต่อกันหลายวัน

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รอง ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสาเหตุและแนวทางแก้ไขของแต่ละจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันตรวจพบจุดความร้อนในบางจังหวัดสูงติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 63 โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างเช่น อุตรดิตถ์ พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุด พบ PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20 – 82  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 24 – 81  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 14 – 63   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 1-17 ธ.ค. 64 จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS)  พบเกิดจุดความร้อนสะสม  2,081 จุด เทียบกับปี 63 ห้วงเวลาเดียวกัน  2,199 จุด ลดลง 118 จุด คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเฉพาะ ในพื้นที่เกษตรและป่าอนุรักษ์

ขณะที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบินตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นการเผาในพื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว ไร่ข้าวโพด เพื่อเตรียมการเพาะปลูก