ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “ว วชิรเมธี” รับดุษฎีบัณฑิตฯ

1071

ม.นเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “ว วชิรเมธี” รับดุษฎีบัณฑิตฯ

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564    ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,492 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4,026 คน ระดับปริญญาโท 383 คน และปริญญาเอก 83 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564)

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติอนุมัติบุคคลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่
1. ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนศึกษา

มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยขอความร่วมมือบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลในแบบคัดกรองแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้ที่ลิงค์

https://forms.gle/iYmiSrGSX1pyHx6v7 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลสำหรับการดำเนินการต่อไป โดยการกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและไม่ปกปิดข้อมูล เพราะหากพบในภายหลังว่ามีการปกปิดข้อมูล จะถือว่ามีความผิด ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต  ดุษฎีบัณฑิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจCOVID –19 ชนิด Antigen Test Kit (ATK) ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างใกล้ชิด ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ก่อนการฝึกซ้อมย่อยตามคณะ พร้อมกันนี้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือทุกท่านที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตฯ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและปฏิบัติตนตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมลงทะเบียน Save Phitsanulok ได้ที่ลิงค์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php

โอกาสนี้ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อม ได้ที่ กองกิจการนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 1211  ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ บัณฑิตฯ สามารถรับชมวีดิทัศน์ และรายละเอียดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่เว็บไซต์ www.sa.nu.ac.th

พร้อมกันนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ www.nu.ac.th และรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz