241

“บิ๊กป๊อก”ประชุมมอบนโยบาย ผวจ.17 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 17 ธ.ค. 64 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะต้องมีการสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่แนวชายแดน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากกองกำลังทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนจะต้องคอยสอดส่องดูแลการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวข้ามพรมแดนแบบผิดกฎหมาย ที่ไม่ผ่านมาตรการคัดกรองทางสาธารณสุขซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ ตลอดจนมาตรการสกัดกั้นการลัดลอบขนส่งยาเสพติดตามแนวชายแดนไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสถานการณ์โควิด-19 ได้

ด้านปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการใช้ยานพาหนะ การเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรในที่โล่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งได้มีการหารือกันระหว่างจังหวัดต่างๆ เพื่อกำหนดมาตรการ อาทิ มาตรการห้ามเผาในพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะในช่วงที่มีคุณภาพอากาศไม่ดีเป็นต้นทุนอยู่แล้ว  รวมถึงการตรวจจับรถควันดำที่เกิดจากยานพาหนะ และฝุ่นควันที่เกิดจากอุตสาหกรรม เพื่อให้ PM 2.5 ไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน

ส่วนการจัดการขยะและน้ำเสียได้ขอความร่วมมือทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ช่วยกันดำเนินการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างมีคุณภาพ โดยได้เสนอโมเดลการทำงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือของคนในพื้นที่ จนสามารถพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างการเร่งจัดทำ TP Map เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้สามารถแก้ไขได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด พร้อมทั้งให้แต่ละจังหวัดเร่งจัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เกิดจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565