เชียงใหม่ มท.1 ตรวจติดตามการพัฒนาลำน้ำแม่โจ้

191

เชียงใหม่ มท.1 ตรวจติดตามการพัฒนาลำน้ำแม่โจ้

วันที่ 16 ธ.ค. 64 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาลำน้ำแม่โจ้และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ทำการพัฒนาโดยขอคืนพื้นที่ลำน้ำโจ้จากประชาชนที่รุกล้ำลำน้ำโจ้ เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพเเวดล้อมให้สวยงาม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับรู้ ตระหนักต่อคุณค่าความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีพื้นที่สวนสาธารณะประมาณ 25 ไร่ มีการปรับปรุงน้ำเน่าเสีย การก่อสร้างทางเดินสำหรับประชาชนเดินออกกำลังกาย การปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ รวมไปถึงการก่อสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร พร้อมกับลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ยังได้จัดสรรพื้นที่บางส่วนให้เป็นตลาดนัดชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบการอาชีพกลุ่ม OTOP กระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง พร้อมเข้าร่วม “โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยคลองลำน้ำโจ้ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้รับเลือกเป็นคลองต้นแบบระดับจังหวัด 104 แห่ง ทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวชื่นชมการทำหลังบ้านให้เป็นหน้าบ้านของเทศบาลสันทรายหลวง โดยกล่าวว่า  เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้เกิความสวยงามและเป็นหลังบ้านน่ามอง พร้อมชื่นชมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ที่มีความเข้มแข็ง และสามารถดูแลการบริการสาธารณะ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ ที่ทำได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการระบายน้ำ การกักเก็บน้ำ การบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการทำพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพดี ประชาชนมีส่วนร่วม