อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคราษฎรตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง ประสาน ชป.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซำตะเคียน

207

อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคราษฎรตำบลวังนกแอ่น อ.วังทอง ประสาน ชป.ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านซำตะเคียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านซำตะเคียน ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกัน องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น และนายประโยชน์ ดอนคำไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่ 270 ครัวเรือน ประชากร 1,350 คน กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก

เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำซำตะเคียนที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอดประกอบกับเกิดน้ำเน่าเหม็นจนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ส่งผลให้ราษฎรทั้งหมู่บ้านขาดแคลนน้ำจนต้องร้องขอสนับสนุนน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และมีราษฎรบางส่วนต้องซื้อน้ำจากพ่อค้าในราคา 100 บาท / 1,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

จากนั้นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำซำตะเคียน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะมีพื้นที่ 120 ไร่ หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ประสานกับสำนักงานชลประทานจังหวัดพิษณุโลกให้ช่วยดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทราบว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืนต่อไป