เทศบาลนครพิษณุโลก กรมโยธาฯ หนุนงบแก้ไขระบบน้ำประปา 129 ล้านบาท

312

เทศบาลนครพิษณุโลก กรมโยธาฯ หนุนงบแก้ไขระบบน้ำประปา 129 ล้านบาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ขณะนี้ที่บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการวางท่อจ่ายน้ำประปาใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลนครพิษณุโลก โดยเทศบาลนครพิษณุโลก ได้รับงบประมาณจากสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวนกว่า 129,000,000 บาท  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองพิษณุโลก

ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลก มีแผนในการพัฒนาเมืองโดยเน้นที่คุณภาพชีวิตของคนในเขตเทศบาลฯ เรื่องน้ำประปาก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เป็นการดำเนินการในระยะแรก ใช้งบประมาณ 104 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงระบบประปาที่จะข้ามไปฝั่งตะวันตก ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ฝั่งตะวันตกทั้งหมด ให้กลับมาใส ไหลแรงขึ้น ด้วย

นายสมเกียรติ  แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในการวางท่อจ่ายน้ำประปาในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงท่อเมนประปาโดยการ วางท่อ HDPE ขนาด 500 มม. ความยาวกว่า 4,000 เมตร ไปยังระบบผลิตน้ำประปาประชาอุทิศ และสร้างถังน้ำใส ขนาด 3,000 ลบ.ม. เพิ่มเพื่อให้บริการประชาชน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 ซึ่งการดำเนินการในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้น้ำของเทศบาลนครพิษณุโลกแต่อย่างใด