262

พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024 (ครั้งที่ 3)

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปั่นจักรยานนานาชาติ L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022-2024 ที่ 4370/ 2564 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานความพร้อมและศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน L’Etape Thailand by Tour De France ปี 2022 – 2024 ของจังหวัดพิษณุโลกเป็นข้อมูลเอกสารรูปเล่มเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และได้นำเสนอผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นั้น

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ได้แจ้งผลประเมินทางเทคนิคการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพการจัดงาน โดยจังหวัดที่ผ่านการประเมินอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี ผ่านการประเมินทางเทคนิคเป็นเมืองสำรอง(Waiting List) สำหรับการพิจารณาต่อไป และแจ้งกำหนดการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของจังหวัดพิษณุโลกในระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2564 ก่อนแจ้งผลการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพการจัดงานอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง โดย สสปน.ขอความกรุณาจังหวัดพิจารณาเป็นเจ้าภาพการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการติดตามความก้าวหน้า ให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงเตรียมความพร้อม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน