318

พิษณุโลก พม.เปิดโครงการช่างผมอุ่นใจ นำร่อง 4 จังหวัด เจ้าของร้านบาเบอร์-SALON

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพช่างผมในโครงการผมอุ่นใจ by พม.ปี 2  เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ให้กับเจ้าของร้านบาร์เบอร์ และซาลอนขนาดเล็ก

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ covid 19 เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจฟื้นฟูอาชีพและรายได้ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาชีพช่างผมมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาศักยภาพเพิ่มทักษะยกระดับฝีมือให้กับช่างผมให้มีประสิทธิภาพสู่การนำไปปรับใช้ในกิจการของช่างผม

โดยรุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เป็นการอบรมในหัวข้อบุคลิกภาพของช่างผม การออกแบบทรงผม การตัดผมบ๊อบ การไดร์ และเซ็ตผม กลุ่มเป้าหมายรวม 35 คน ประกอบด้วย ช่างทำผมในพื้นที่พิษณุโลก 24 คน ผู้พิการ 2 คน ผู้ดูแลผู้พิการ 3 คน ครูฝึกอาชีพศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี 2 คน ครูฝึกอาชีพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 2 คน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวจังหวัดเชียงราย 1 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก 1 คน

สำหรับรุ่นที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เป็นการอบรมในหัวข้อ การทำเคมีผม มีกลุ่มเป้าหมายรวม 41 คน ซึ่งเป็นช่างทำผมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดำเนินการจัดอบรม on site ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี อ่างทอง และพิษณุโลก ทั้งนี้จะต่อยอดการดำเนินโครงการเพิ่มเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัด ให้กับเจ้าของร้านบาเบอร์และซารอน(salon) ขนาดเล็กกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ