พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย อำเภอวังทอง

613

พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.ให้ความช่วยเหลือครอบครัวประสบอัคคีภัย อำเภอวังทอง

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบหมายให้นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายณรงค์เกียร์ติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลกนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยร่วมกับทีมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือครอบครัวนายประวิง วงษ์ไทย อายุ 81 ปี (ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง) ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยใช้แนวทางการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) คือ การประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ใช้บริการและครอบครัว ประสานความร่วมมือ ดำเนินการช่วยเหลือจัดสรรทรัพยากรจากระบบบริการ และติดตามประเมินผล

ทั้งนี้ ผู้บริหารและทีม อพม. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และช่วยเหลือทางด้านเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือด้านเงอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ต่อไป
ทั้งน้ได้รับการประสานขอคววามช่วยจากนายพงษ์มนู ทองหนัก นายเสน่ห์ หลงแสง ผู้ประสานงานในพื้นที่ และร่วมลงพื้นที่ บ้านสะเดา ตำบลหนองพระ อำเภอบางวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ต่อมานายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นายลาภิศ พระภูจำนงค์ นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง นางสาวมุทิตา ทองคำนุช ผู้ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ ณ พื้นที่ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก