กองทัพภาคที่ 3 สน. มอบแนวทางผ่านชุดขับเคลื่อน 9 จังหวัด รณรงค์สร้างจิตสำนึกในพื้นที่เสี่ยงไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พ.อ.วิชา   ภู่ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัตการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) เป็นประธานมอบแนวทางการปฏิบัติงานของชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่ บก.คฟป.ทภ.3 สน. ในกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ชุดรณรงค์ฯ เตรียมลงพื้นที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ  ตลอดจนให้ชุดปฏิบัติการกองกิจการพลเรือนของหน่วย สอดแทรกการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายจากไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนรณรงค์ห้ามเผาป่า วัสดุทางการเกษตรห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่แต่ละจังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้มีการจัดตั้งชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9  จังหวัดภาคเหนือ

ขณะที่คุณภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ วันนี้มีค่า  PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24 – 45  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 32 – 99  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 24 – 111   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดย ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบมีค่า PM 2.5 และ ค่าAQI อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ