288

ทภ.3 สน. รายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯพบจุดความร้อนสะสม 1-5 ธ.ค. 629 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 437 จุด ป่าสงวน 63 จุด

วันที่ 6 ธ.ค.64 พ.อ.สมจริง   กอรี   เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. )ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 1 – 5 ธ.ค.64 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16 – 37  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ระแหง อ.เมือง จังหวัดตาก , ค่า PM 10 ระหว่าง 21 – 66  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 16 – 67   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ในเมือง  อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับดี

ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 1 – 5 ธ.ค.64 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 629 จุด พื้นที่เกษตรสูงสุด 437 จุด โดยเฉพาะที่จังหวัดอุตรดิตถิ์ 105 จุด รองลงเป็นพื้นที่ป่าสงวน 63 จุด โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงราย 13 จุด และเขต สปก. จำนวน 53 จุด โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน  13 จุด

อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน