พิษณุโลก พม.“ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 5,600 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก 

318

พิษณุโลก พม.“ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 5,600 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

วันที่ 5 ธันวาคม 2564  เวลา 11.00 น นิคมสร้างตนเองบางระกำ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 5,600 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

โดยมี นางอรนุช  ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบางระกำ และ  อาสาพัฒนาสังคม ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกร ชาวไทยตลอดมา โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคแม้ในถิ่นทุรกันดาร ด้วยปณิธานที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรและประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทาน ไว้มากกว่า 4,600 โครงการ นำความเจริญมาสู่ประเทศชาติและประชาชนทั้งใน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำโครงการ “ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 400,000 ต้น ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ จำนวน 5,600 ต้น ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก