อุตรดิตถ์ “ผาจุก” พบป่ะเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูก

298

อุตรดิตถ์ “ผาจุก” พบป่ะเกษตรกรพื้นที่เพาะปลูก

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่พบปะผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) งานก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสุริยา อินจ่าย นายกเทศบาลตำบลหาดกรวด, นายชานุ ใยแก่นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ป่าเซ่า และนายวรวุฒิ ขำแช่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานรับทราบ แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2564/65 ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) ต.หาดกรวด ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัดตามมาตราการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564/65 ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน