อุตรดิตถ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้  ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI).  

324

อุตรดิตถ์ มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้  ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI).

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอนุญาตให้ใช้  ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งในส่วนของอำเภอลับแลมีเกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ จำนวน 98 ราย ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 127 ราย

โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล กล่าวต้อนรับ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน