พิษณุโลก รร.เฉลิมขวัญสตรี เปิดเรียนวันแรก ตรวจ ATK พบ นร.ติดเชื้อโควิด 1 ราย ก่อนเข้าห้องเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เพจเฟซบุ๊กโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีชื่อดังประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนมีข้อความดังนี้

ประกาศโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เรื่อง พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จากการสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคชีนครบ 2 เข็ม ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน ณ บริเวณจุดคัดกรอง นั้น

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มาโรงเรียนวันแรก ตั้งแต่ประตูทางเข้า มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน บันทึก
การเดินทางย้อนหลัง 14 วัน และสุ่มตรวจหาเชื้อด้วยชุด ATK แบบเฉพาะเจาะจง ปรากฏว่าพบนักเรียนมีผล
เป็นบวก 1 ราย โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการฯ และแผนเผชิญเหตุ โรงเรียนได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แยกนักเรียนออกจากผู้อื่นบริเวณจุดตรวจ ATK และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและมารับนักเรียนไปตรวจยืนยันผลที่โรงพยาบาลในทันที โดยนักเรียนยังไม่ได้สัมผัสกับผู้ใด จากนั้น ในช่วงเย็น โรงเรียนได้รับผลการตรวจยืนยันการติดเชื้อจากโรงพยาบาล นักเรียนเข้าสู่กระบวนการรักษาด้านสาธารณสุขต่อไป

จากการสอบถามนักเรียนในเบื้องต้น พบว่านักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่งนักเรียน และมีนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมเดินทางมาด้วยจำนวน 3 ราย โรงเรียนได้ดำเนินการแยกตัวนักเรียน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และรับกลับบ้านทันที ตลอดจนดำเนินการตามกระบวนการสาธารณสุขต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเน้นย้ำกับบุตรหลานให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในมาตรการของโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานของท่าน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ลงชื่อนายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี